Osobni podaci mogu se sigurno prenositi iz EU u SAD, bez potrebe za uvođenjem dodatnih mjera za zaštitu podataka.

Bliže se rokovi za podnošenje ponuda za izdavanje dozvola za iskorištavanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću moraju provesti usklađenje temeljnog kapitala i usklađenje iznosa poslovnih udjela u sudskom registru prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu.   

Rad od kuće
09.01.2023.

Poslodavci su obvezni s radnicima koji stalno, privremeno ili povremeno obavljaju poslove od kuće sklopiti poseban ugovor o radu kojim će definirati prava i obveze koje proizlaze iz takvog rada.

Nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama predviđen je učinkovitiji postupak uknjižbe prava vlasništva koji uključuje obvezno elektroničko podnošenje prijedloga za uknjižbu.

Dana 1. listopada 2022. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak kojima se povećavaju iznosi neoporezivih primitaka i donose nova pravila vezano za podmirivanje troškova prehrane zaposlenika.

Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za 1 euro.

Dvije nove upravno novčane kazne izrečene su u srpnju 2022., u ukupnom iznosu od 2,18 milijuna kuna, a većina od navedenog iznosa, kazna od 2.15 milijuna kuna izrečena je jednom od vodećih pružatelja telekomunikacijskih usluga zbog sigurnosnih propusta - nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka.

Republika Hrvatska uvela je privremenu zaštitu za osobe raseljene iz Ukrajine na dan 24. veljače 2022. godine, na osnovi koje osobe pod privremenom zaštitom imaju pravo na rad u Republici Hrvatskoj bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. 

Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima redefinira se pojam materijalnog nedostatka, uvode posebna pravila o obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima te se propisuje hijerarhija prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka stvari.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati na temelju javnog natječaja.

Produljuje se rok za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva do 1.1.2023. godine.

Ako se utvrdi da djelatnost obrtnika ima pretežno obilježja radnog odnosa, paušalni obrtnik imat će obvezu plaćanja razlike poreza i doprinosa između iznosa uplaćenih poreza i doprinosa i iznosa poreza i doprinosa koji su trebali biti uplaćeni u slučaju radnog odnosa.

Obvezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules ili BCR) su pravno obvezujuća i provediva unutarnja pravila za prijenos podataka unutar multinacionalnih grupacija. Obvezujuća korporativna pravila omogućuju multinacionalnim kompanijama prijenos podataka unutar iste korporacijske grupe u zemlje koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Nužni kolačići mogu unaprijed biti uključeni i mogu biti tako prikazani, međutim analitički i marketinški kolačići nisu obvezni stoga bi posjetitelj prilikom davanja privole trebao imati opciju da ih samostalno uključi i ne bi smjeli biti unaprijed postavljeni kao da su uključeni, uz opciju posjetitelja da ih isključi.

Poslodavac koji želi zaposliti građevinskog radnika iz treće zemlje, dužan je prije stupanja radnika na rad pribaviti odgovarajuću radnu dozvolu ovisno o vrsti poslova koje će radnik raditi, trajanju rada i njegovoj stručnoj spremi.

Podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo osoba rođena u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako do navršene 21. godine života bude prijavljena u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj radi upisa u evidenciju kao hrvatski državljanin.

Zakon daje mogućnost svakoj osobi da promijeni ime (cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime).

Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu koje su stupile na snagu 1.1.2020. znatno je olakšano stjecanje državljanstva za hrvatske iseljenike, njihove potomke i njihove bračne drugove.

Ovim zakonom od 1.1.2021. ukidaju se godišnje kvote za zapošljavanje stranih radnika te se uvodi nova procedura za ishođenje radnih dozvola u Hrvatskoj. Prema novom zakonu, poslodavci su dužni kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provedbu tzv. testa tržišta rada kojim će se utvrditi da li u RH ima nezaposlenih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje.